Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

RPO KUJAWSKO-POMORSKIENAJBLIŻSZE ODDZIAŁY DOTACJE EXPORT GROUP


UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE !


DOTACJE EXPORT GROUP
ODDZIAŁ PŁOCK


e-mail: plock@dotacje-exportgroup.pl

Dyrektor Oddziału:
ANNA DĄBKOWSKA
Tel.kom: +48 600 353 637

e-mail: anna.dabkowska@dotacje-exportgroup.pl

Dyrektor Oddziału:
NATALIA SZCZUTOWSKA
Tel.kom: +48 519 085 105

e-mail: natalia.szczutowska@dotacje-exportgroup.plDOTACJE EXPORT GROUP
ODDZIAŁ GDAŃSK


ul. Hallera 140/10, 80-416 Gdańsk
Tel. +48 58 7 31 31 00

e-mail: gdansk@dotacje-exportgroup.pl

Dyrektor Oddziału:
TOMASZ SZCZERBOWSKI
Tel. kom: +48 665 665 944

e-mail: tomasz.szczerbowski@dotacje-exportgroup.pl

UWAGA:
ODDZIAŁ GDAŃSK PROWADZI RÓWNIEŻ KONSULTACJE TERENOWE W SZCZECINIE ORAZ W KOSZALINIE.


DOTACJE EXPORT GROUP – ŁÓDŹ (CENTRALA)


Biurowiec Real Office
ul. Traktorowa 126/402; 91-204 Łódź
Tel: +48 42 205 02 85

e-mail: biuro@dotacje-exportgroup.pl

Dyrektor:
ADAM MAJEWSKI
Tel.kom: +48 530 33 44 00

e-mail: adam.majewski@exportgroup.pl
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego (RPO WK-P)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego (RPO WK-P) w ramach funduszy unijnych na lata 2014 – 2020 ma przyznane do rozdysponowania prawie 2 mld PLN!

Poniżej przedstawiamyOsie priorytetowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (RPO WK-P)na lata 2014-2020:

Oś Priorytetowa I - Wzmocnienie Innowacyjności I Konkurencyjności Gospodarki Regionu
Wzmocnienie Innowacyjności I Konkurencyjności Gospodarki Regionu – I Oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (RPO WK-P)na lata 2014-2020.

Cel tematyczny 1: Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji.

1.1. Wzmacnianie infrastruktury badań i innowacji (…),
1.2. Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje (…),

Cel tematyczny 3: Wzmacnianie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego (w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR).

3.1. Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości.
3.2. Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia.
3.3. Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług.
3.4. Wspieranie zdolności MŚP do wzrostu na rynkach regionalnych, krajowych i międzynarodowych oraz do angażowania się w procesy innowacji.

Oś Priorytetowa III - Efektywność Energetyczna I Gospodarka Niskoemisyjna W Regionie
Efektywność Energetyczna I Gospodarka Niskoemisyjna W Regionie – III Oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (RPO WK-P)na lata 2014-2020.

Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach.

4.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
4.2. Promowanie efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach.
4.3. Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym.
4.5. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.

Oś Priorytetowa VII - Rozwój Lokalny Kierowany Przez Społeczność
Rozwój Lokalny Kierowany Przez Społeczność – VII Oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (RPO WK-P)na lata 2014-2020.

Cel tematyczny 9 Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Realizacja priorytetu, poprzez zastosowanie instrumentu RLKS, zaktywizuje lokalne społeczności i umożliwi kształtowanie się kapitału społecznego, który jest znaczącym czynnikiem w kontekście poprawy konkurencyjności obszarów zmarginalizowanych i ma szansę w dużym stopniu przyczynić się do realizacji założeń celu tematycznego 9.

Realizacja priorytetu wpłynie na poprawę warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary wiejskie i małe miasta w życiu społecznym i gospodarczym. Umożliwi kompleksową rewitalizację zdegradowanych obszarów wiejskich, oraz wzrost przedsiębiorczości i zatrudnienia poprzez wsparcie rozwoju przedsiębiorstw na obszarach wsi i małych miast.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z KUJAWSKO-POMORSKIEGO RPO !!!

( Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego RPO WK-P na lata 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>