Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

RPO LUBELSKIENAJBLIŻSZE ODDZIAŁY DOTACJE EXPORT GROUP


UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE !


DOTACJE EXPORT GROUP
ODDZIAŁ LUBLIN


ul.Rapackiego 25 lok. 201, 20-150 Lublin

e-mail: lublin@dotacje-exportgroup.pl

Dyrektor Oddziału:
ŁUKASZ KOWALIK
Tel.kom: +48 530 610 944

e-mail: lukasz.kowalik@dotacje-exportgroup.pl
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego (RPO WL)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego (RPO WL)w ramach funduszy unijnych na lata 2014 – 2020 ma przyznane do rozdysponowania ponad 2 mld PLN!

Poniżej przedstawiamy Osie priorytetowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego RPO WL na lata 2014 – 2020:

Oś Priorytetowa 1- Badania i Innowacje
Badania i Innowacje – 1 Oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego RPO WL na lata 2014 – 2020.

W ramach osi priorytetowej I Nowoczesna gospodarka zaplanowana następujące priorytety inwestycyjne: Priorytet inwestycyjny 1.1: Udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie zdolności do osiągnięcia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy.

Priorytet inwestycyjny 1.2: Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu.

Realizacja priorytetów inwestycyjnych przyczyni się do osiągnięcia następujących celów: - Wzrost wartości nakładów na B+R w regionie oraz zwiększenie aktywności sektora B+R w biznesie - Wsparcie procesu opracowania i transferu nowoczesnych technologii do przedsiębiorstw oraz wzmocnienie potencjału przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności B+R.

Oś Priorytetowa 3 - Konkurencyjność Przedsiębiorstw
Konkurencyjność Przedsiębiorstw – 2 Oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego RPO WL na lata 2014 – 2020.

W ramach osi priorytetowej I Nowoczesna gospodarka zaplanowana następujące priorytety inwestycyjne:

Priorytet inwestycyjny 3.1: Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości.

Priorytet inwestycyjny 3.2: Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia.

Priorytet inwestycyjny 3.3: Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług.

Priorytet inwestycyjny 3.4: Wspieranie zdolności MŚP do wzrostu na rynkach regionalnych, krajowych i międzynarodowych oraz do angażowania się w procesy innowacji

Realizacja priorytetów inwestycyjnych przyczyni się do osiągnięcia następujących celów:

- Promowanie przedsiębiorczości i ułatwienie gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów,
- Wdrażanie nowych modeli biznesowych oraz promocja oferty przedsiębiorstw na nowych rynkach zbytu,
- Wzrost liczby i wartości nowych inwestycji w sektorze MSP podejmowanych w regionie,
- Zwiększenie dostępu do wiedzy fachowej oraz wymiany doświadczeń sektora MŚP.

Oś Priorytetowa 4 - Energia Przyjazna Środowisku
Energia Przyjazna Środowisku – 4 Oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego RPO WL na lata 2014 – 2020.

W ramach osi priorytetowej I Nowoczesna gospodarka zaplanowana następujące priorytety inwestycyjne: Priorytet inwestycyjny 4.1: Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Realizacja priorytetów inwestycyjnych przyczyni się do osiągnięcia następujących celów:

- Wsparcie wytwarzania i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

Oś Priorytetowa 5 - Efektywność Energetyczna I Gospodarka Niskoemisyjna
Efektywność Energetyczna I Gospodarka Niskoemisyjna – 5 Oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego RPO WL na lata 2014 – 2020.

W ramach osi priorytetowej I Nowoczesna gospodarka zaplanowana następujące priorytety inwestycyjne: Priorytet inwestycyjny 4.2: Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach.

Priorytet inwestycyjny 4.3: Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym.

Priorytet inwestycyjny 4.5: Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.

Realizacja priorytetów inwestycyjnych przyczyni się do osiągnięcia następujących celów:

- Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw,
- Poprawa efektywności energetycznej w budownictwie użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym,
- Ochrona środowiska i redukcja emisji zanieczyszczeń.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z LUBELSKIEGO RPO !!!

(REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO RPO WL)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>