Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

RPO LUBUSKIENAJBLIŻSZE ODDZIAŁY DOTACJE EXPORT GROUP


UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE !


DOTACJE EXPORT GROUP
ODDZIAŁ GORZÓW WIELKOPOLSKI


ul. 9 Maja 68/3, 66-400 Gorzów Wielkopolski
tel.: +48 695 61 60 62, +48 601 38 44 91, +48 690 45 75 07

e-mail: gorzow.wielkopolski@dotacje-exportgroup.pl

Dyrektor Oddziału:
HALINA ZABROCKA
Tel. kom: +48 695 61 60 62

e-mail: halina.zabrocka@dotacje-exportgroup.pl
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego (Lubuskie 2020)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego (Lubuskie 2020) w ramach funduszy unijnych na lata 2014 – 2020 ma przyznane do rozdysponowania prawie 1 mld PLN!

Poniżej przedstawiamy Osie priorytetowe Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego (Lubuskie 2020) na lata 2014-2020:

Oś Priorytetowa I - Gospodarka i innowacje
Gospodarka i innowacje – I Oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego (Lubuskie 2020) na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa 1 ma na celu wzmocnienie gospodarki regionalnej w oparciu o nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania. Podejmowane działania w tym zakresie powinny nierozerwalnie łączyć się z rynkiem i jego głównymi aktorami, jakimi są przedsiębiorcy. To właśnie przedsiębiorcy są najważniejszą grupą beneficjentów, która będzie posiadać największy wpływ na osiągnięcie celów rozwojowych województwa lubuskiego w latach 2014-2020. Mając na uwadze potrzebę koncentracji wsparcia, która pozwoli na osiągnięcie efektu synergii, zaplanowane działania w ramach 1 OP połączyły interwencję dwóch celów tematycznych (CT: 1, 3).

Priorytet inwestycyjny 1.2 Pobudzenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej oraz działalności innowacyjnej.

Priorytet inwestycyjny 3.1 Wzrost konkurencyjności sektora MŚP w regionie.

Priorytet inwestycyjny 3.2 Wzrost konkurencyjności regionu na rynkach krajowym i zagranicznych.

Priorytet inwestycyjny 3.3 Rozwój innowacyjnego sektora MŚP.

Priorytet inwestycyjny 3.4 Profesjonalizacja i standaryzacja usług świadczonych na rzecz MŚP.

Oś Priorytetowa II - Rozwój Cyfrowy
Rozwój Cyfrowy – II Oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego (Lubuskie 2020) na lata 2014-2020.

Zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych przyczyni się do szerokiego i taniego udostępnienia mieszkańcom zasobów instytucji publicznych. Tworzone systemy informatyczne powinny współpracować z podobnymi systemami na poziomie centralnym zapewniając szybką i sprawną wymianę danych pomiędzy nimi. Tańszy i łatwiejszy dostęp do zasobów publicznych pozwoli na większe wykorzystanie ich przez podmioty gospodarcze i zwiększy aktywność społeczeństwa obywatelskiego.

Efektem wsparcia ma być umożliwienie zdalnego załatwienia większej ilości spraw przez mieszkańców w celu ograniczenia kosztów związanych z koniecznością osobistej wizyty w miejscu świadczenia usług oraz oszczędności czasu z tym związanego. Do najważniejszych obszarów w tym zakresie należą: e-administracja, e-learning, e-integracja, e-kultura, e-zdrowie oraz e-edukacja.

Priorytet inwestycyjny 2.3 Upowszechnienie i wzrost zastosowania technik informacyjnych i komunikacyjnych we wszystkich dziedzinach życia.

Oś Priorytetowa III - Gospodarka niskoemisyjna
Gospodarka niskoemisyjna – III Oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego (Lubuskie 2020) na lata 2014-2020.

Realizacja OP 3 przyczyni się do osiągnięcia celu głównego UP: zwiększenie konkurencyjności gospodarki, celów szczegółowych:

- zmniejszenie emisyjności gospodarki,
- zwiększenie stabilności dostaw energii elektrycznej i gazu ziemnego,

oraz celu głównego: poprawa spójności społecznej i terytorialnej, cel szczegółowy:

- poprawa jakości i funkcjonowania oferty systemu transportowego oraz zwiększenie transportowej dostępności kraju w układzie krajowym.

Celem głównym OP 3. jest przejście na gospodarkę niskoemisyjną poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i wzrost efektywności energetycznej.

Priorytet inwestycyjny 4.1 Zwiększenie udziału produkcji energii z OZE na terenie województwa lubuskiego.
Priorytet inwestycyjny 4.3 Racjonalizacja zużycia energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym.
Priorytet inwestycyjny 4.5 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
Priorytet inwestycyjny 4.7 Rozwój energetyki rozproszonej opartej na skojarzonym wytwarzaniu ciepła i energii elektrycznej.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z LUBUSKIEGO RPO !!!

(Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego (Lubuskie 2020) 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>