Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

RPO PODLASKIENAJBLIŻSZE ODDZIAŁY DOTACJE EXPORT GROUP


UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE !


DOTACJE EXPORT GROUP
ODDZIAŁ BIAŁYSTOK


ul. Waszyngtona 32 lok. 8/U, 15-305 Białystok

e-mail: bialystok@dotacje-exportgroup.pl

Dyrektor Oddziału:
ARTUR ŻOCHOWSKI
Tel. kom: +48 500 711 000

e-mail: artur.zochowski@dotacje-exportgroup.plDOTACJE EXPORT GROUP
ODDZIAŁ SUWAŁKI


ul. Krótka 4/3, 16-400 Suwałki

e-mail: suwalki@dotacje-exportgroup.pl

Dyrektor Oddziału:
BARTOSZ CIEŚLUK
Tel. kom: +48 503 715 117

e-mail: bartosz.ciesluk@dotacje-exportgroup.pl
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (RPOWP)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (RPOWP) w ramach funduszy unijnych na lata 2014 – 2020 ma przyznane do rozdysponowania prawie 1,5 mld PLN!

Poniżej przedstawiamy Osie priorytetowe Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (RPOWP) 2014-2020:

Oś Priorytetowa I - Wzmocnienie Potencjału I Konkurencyjności Gospodarki Regionu
Wzmocnienie Potencjału I Konkurencyjności Gospodarki Regionu – I Oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) na lata 2014-2020.

Przy konstrukcji I Osi wzięto pod uwagę analizę potencjału regionu, szczególnie w odniesieniu do głównych wyzwań określonych w Strategii Europa 2020 i krajowych programach reform. Drugim elementem była ocena głównych wyzwań, którym należy sprostać w województwie podlaskim. Wyzwania stojące przed regionem w zakresie wzmocnienia jego potencjału i konkurencyjności przełożyły się na zakres interwencji osi I.

Struktura osi obejmuje wybrane, komplementarne PI w obszarze: CT1, CT2, CT3 oraz CT8. Głównym nurtem planowanej interwencji w ramach osi I są kompleksowe działania prorozwojowe, proinnowacyjne i prozatrudnieniowe, wpływające bezpośrednio na wzmocnienie potencjału i konkurencyjności regionu. Głównym adresatem działań podejmowanych w tej osi są przedsiębiorcy.

Priorytet inwestycyjny 1.1 - Udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie zdolności do osiągnięcia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy.

Priorytet inwestycyjny 1.2 - Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego (...) Oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów (…).

Priorytet inwestycyjny 3.3 - Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług.

Priorytet inwestycyjny 3.1 - Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości.

Priorytet inwestycyjny 2.2 - Rozwój produktów i usług opartych na tik, handlu elektronicznego oraz zwiększanie zapotrzebowania na TIK.

Priorytet inwestycyjny 8.2 - Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcanie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturalnych oraz ich rozwój.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z PODLASKIEGO RPO !!!

(Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego RPOWP 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>