Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

RPO ŚLĄSKIENAJBLIŻSZE ODDZIAŁY DOTACJE EXPORT GROUP


UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE !


DOTACJE EXPORT GROUP
ODDZIAŁ KATOWICE


ul. Sokolska 78-80 lok. 7, 40-087 Katowice
Tel. +48 32 307 43 45

e-mail: katowice@dotacje-exportgroup.pl

Dyrektor Oddziału:
JOANNA REJDYCH-ANDRZEJEWSKA
Tel.kom: +48 795 07 43 45

e-mail: joanna.andrzejewska@dotacje-exportgroup.pl

ZAPRASZAMY PON-PT W GODZ. 8:00-16:00


DOTACJE EXPORT GROUP
ODDZIAŁ RYBNIK


ul. Reymonta 17 A, 44-200 Rybnik
tel./fax +48 32 433 02 08

e-mail: rybnik@dotacje-exportgroup.pl

Dyrektor Oddziału:
MARZENA HELLER
Tel. kom: +48 605 058 788

e-mail: marzena.heller@dotacje-exportgroup.pl

ZAPRASZAMY PON-PT W GODZ. 8:00-16:00Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) w ramach funduszy unijnych na lata 2014 – 2020 ma przyznane do rozdysponowania prawie 3,5 mld PLN!

Poniżej przedstawiamy osie priorytetowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego RPO WSL na lata 2014-2020

Oś priorytetowa I - Nowoczesna gospodarka
Nowoczesna gospodarka – I Oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego RPO WSL na lata 2014-2020

W ramach osi priorytetowej I Nowoczesna gospodarka zaplanowana następujące priorytety inwestycyjne: Proprytet inwestycyjny 1.1 udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie zdolności do osiągnięcia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy.

Priorytet inwestycyjny 1.2 promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu.

Realizacja priorytetów inwestycyjnych przyczyni się do osiągnięcia następujących celów szczegółowych:

- podniesienie jakości badań naukowych prowadzonych w regionie poprzez rozwój kluczowej infrastruktury badawczej.
- zwiększenie zaangażowania przedsiębiorstw na rzecz wzrostu innowacyjności gospodarki.

Oś priorytetowa II - Cyfrowe śląskie
Cyfrowe śląskie - II Oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego RPO WSL na lata 2014-2020

W ramach osi priorytetowej II Cyfrowe śląskie zaplanowana następujące priorytety inwestycyjne:
Priorytet inwestycyjny 2.2 rozwój produktów i usług opartych na TIK, handlu elektronicznego oraz zwiększanie zapotrzebowania na TIK.
Priorytet inwestycyjny 2.3 wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, euczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia.

Realizacja priorytetu inwestycyjnego przyczyni się do osiągnięcia następującego celu szczegółowego:
- zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach.
- zwiększenie poziomu dostępności i wykorzystania publicznych usług oraz zasobów cyfrowych w regionie.
- zwiększenie poziomu dostępności i wykorzystania publicznych usług oraz zasobów cyfrowych w regionie.

Oś priorytetowa III - Konkurencyjność MŚP
Konkurencyjność MŚP - III Oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego RPO WSL na lata 2014-2020.

W ramach osi priorytetowej III Konkurencyjność MŚP zaplanowana następujące priorytety inwestycyjne:
- Priorytet inwestycyjny 3.1 promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości. Powyższy priorytet inwestycyjny realizowany będzie poprzez dwa cele szczegółowe.
- Priorytet inwestycyjny 3.3 wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług.

Realizacja priorytetu inwestycyjnego przyczyni się do osiągnięcia następującego celu szczegółowego:
- wzrost rozwoju przedsiębiorczości w regionie.
- zwiększenie potencjału inwestycyjnego na terenach typu brownfield.
- wzrost konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Oś priorytetowa IV - efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna - IV Oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego RPO WSL na lata 2014-2020.

W ramach osi priorytetowej IV efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna zaplanowana następujące priorytety inwestycyjne:
- Priorytet inwestycyjny 4.1 wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
- Priorytet inwestycyjny 4.2 promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach.
- Priorytet inwestycyjny 4.3 wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym.
- Priorytet inwestycyjny 4.5 promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.
- Priorytet inwestycyjny 4.7 promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.

Realizacja priorytetu inwestycyjnego przyczyni się do osiągnięcia następującego celu szczegółowego:
- przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu oraz poprawa konkurencyjności regionalnej gospodarki, poprzez zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w stosunku do energii ze źródeł konwencjonalnych.
- przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu oraz poprawa konkurencyjności regionalnej gospodarki, poprzez zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w stosunku do energii ze źródeł konwencjonalnych w przedsiębiorstwach,
- zmniejszenie energochłonności przedsiębiorstw.
- przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu oraz poprawa konkurencyjności regionalnej gospodarki, poprzez zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w stosunku do energii ze źródeł konwencjonalnych,
- zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej i sektora mieszkaniowego,
- poprawa jakości powietrza w regionie.
- sprawny zintegrowany transport publiczny,
- wzrost atrakcyjności transportu publicznego dla pasażerów,
- zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej.
- zwiększenie efektywności produkcji energii elektrycznej i cieplnej poprzez wykorzystanie źródeł kogeneracyjnych.

Oś priorytetowa VIII - Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy - VIII Oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego RPO WSL na lata 2014-2020.

W ramach osi priorytetowej IV efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna zaplanowana następujące priorytety inwestycyjne:
- Priorytet Inwestycyjny 8.8 równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę.
- Priorytet Inwestycyjny 8.9 przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian.
- Priorytet Inwestycyjny 8.10 aktywne i zdrowe starzenie się.

Realizacja priorytetu inwestycyjnego przyczyni się do osiągnięcia następującego celu szczegółowego:
- godzenie życia zawodowego i prywatnego pracowników poprzez zastosowanie elastycznych form organizacji pracy oraz poprawę dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 roku życia.
- podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, wzmocnienie ich potencjału adaptacyjnego oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji kadr zarządzających i pracowników zgodnie z ich potrzebami.
- poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE ZE ŚLĄSKIEGO RPO !!!

(REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO RPO WSL)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>