Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

RPO WARMIŃSKO-MAZURSKIENAJBLIŻSZE ODDZIAŁY DOTACJE EXPORT GROUP


UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE !


DOTACJE EXPORT GROUP
ODDZIAŁ SUWAŁKI


ul. Krótka 4/3, 16-400 Suwałki

e-mail: suwalki@dotacje-exportgroup.pl

Dyrektor Oddziału:
BARTOSZ CIEŚLUK
Tel. kom: +48 503 715 117

e-mail: bartosz.ciesluk@dotacje-exportgroup.plDOTACJE EXPORT GROUP
ODDZIAŁ GDAŃSK


ul. Hallera 140/10, 80-416 Gdańsk
Tel. +48 58 7 31 31 00

e-mail: gdansk@dotacje-exportgroup.pl

Dyrektor Oddziału:
TOMASZ SZCZERBOWSKI
Tel. kom: +48 665 665 944

e-mail: tomasz.szczerbowski@dotacje-exportgroup.pl

UWAGA:
ODDZIAŁ GDAŃSK PROWADZI RÓWNIEŻ KONSULTACJE TERENOWE W SZCZECINIE ORAZ W KOSZALINIE.


DOTACJE EXPORT GROUP
ODDZIAŁ PŁOCK


e-mail: plock@dotacje-exportgroup.pl

Dyrektor Oddziału:
ANNA DĄBKOWSKA
Tel.kom: +48 600 353 637

e-mail: anna.dabkowska@dotacje-exportgroup.pl

Dyrektor Oddziału:
NATALIA SZCZUTOWSKA
Tel.kom: +48 519 085 105

e-mail: natalia.szczutowska@dotacje-exportgroup.pl
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego (RPO WiM)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego (RPO WiM) w ramach funduszy unijnych na lata 2014 – 2020 ma przyznane do rozdysponowania prawie 2 mld PLN!

Poniżej przedstawiamy Osie priorytetowe Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego (RPO WiM) na lata 2014-2020:

Oś Priorytetowa I - Inteligentna Gospodarka Warmii I Mazur
Inteligentna Gospodarka Warmii I Mazur – I Oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (RPO WiM) na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur realizować będzie dwa cele tematyczne polityki spójności, tj. Cel 1 „wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji” oraz Cel 3 „wzmacnianie konkurencyjności MŚP” w zakresie przewidzianym dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Połączenie dwóch ww. celów tematycznych sprzyja zachowaniu logiki wsparcia skierowanego na podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa. Realizacja zarówno celu tematycznego 1 (który koncentruje się na wzmacnianiu rozwoju technologicznego i innowacji), jak i celu 3 (nastawionego na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw) dąży do wzrostu gospodarczego. Ma być to wzrost budowany na bazie innowacyjności, internacjonalizacji a przede wszystkim sprzyjać wydobyciu potencjałów firm funkcjonujących w regionie oraz oparciu ich konkurencyjności o nowoczesne rozwiązania.

Priorytet inwestycyjny 1.1 Udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie zdolności do osiągnięcia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy.

Priorytet inwestycyjny 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu.

Priorytet inwestycyjny 3.1 Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczość.

Priorytet inwestycyjny 3.2 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia.

Priorytet inwestycyjny 3.3 Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług.

Priorytet inwestycyjny 3.4. Wspieranie zdolności MŚP do wzrostu na rynkach regionalnych, krajowych i międzynarodowych oraz do angażowania się w procesy innowacji.

Oś Priorytetowa III - Cyfrowy Region
Cyfrowy Region – III Oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (RPO WiM) na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa III - Cyfrowy Region realizowana będzie poprzez:

Priorytet inwestycyjny 2.2. „Rozwój produktów i usług opartych na TIK, handlu elektronicznego oraz zwiększanie zapotrzebowania na TIK”.

Priorytet inwestycyjny 2.3. „Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia”.

Oś Priorytetowa IV - Efektywność Energetyczna
Efektywność Energetyczna – IV Oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (RPO WiM) na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa IV - Efektywność Energetyczna realizowana będzie poprzez:

Priorytet inwestycyjny 4.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Priorytet inwestycyjny 4.2. Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach.

Priorytet inwestycyjny 4.3 Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym.

Priorytet inwestycyjny 4.5. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej, multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu”.

Priorytet inwestycyjny 4.7. „Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO RPO !!!

(Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego (RPO WiM) na lata 2014-2020)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
+48 42 205 02 85

NASI KLIENCI:
Zobacz referencje >>